ی ی ی

ی ی ی ی

  monday ziarat-E-imam hassan(as) File Size: 2.47 MB   Play Audio   Download
  monday ziarat-E-imam hassan(as) File Size: 0.37 MB   Play Audio   Download

ی : () ی ()

ی () ی ()

ی ()

ی ی ی ی ی ی ی  

 ی !  یی()

ی ی ی ی ی ی ی

 ()  ی 

ی ی ی ی ی ی ی  

ѐی  ѡ  ی 

ی ی ی ی ی ی ی ی

ѡ  ی  ͘ ѡ 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی 

ی ϐѡ  ǘ  ی

ی ی ی ی ی ی ی ی

ѡ  ی  ی

ی ی Ǫ ی ی ی ی ی ی ی 

 ی ی ی ی  ǘ ǘی 

ی ی ی ی ی ی ی

یҐ ǘ  ޡ  ی یޡ  ()

ی ۔

  ی()  ی ی јی ۔

ALLAAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADINW WA AALI MUHAMMAD

BISMILLAHIR-RAHMAANIR-RAHEEM

ASSALAAMU ALAYKA YABNA RASOOLI RABBIL AALAMEEN ASSALAAMU ALAYKA YABNA AMEERIL MOO-MINEEN ASSALAAMU ALAYKA YABNA AMEERIL MOO-MINEEN ASSALAAMU ALAYKA YABNA FAATIMATAZ ZAHRAA ASSALAAMU ALAYKA YAA HABEEBALLAAH ASSALAAMU ALAYKA YAA SIFWATALLAH ASSALAAMU ALAYKA YAA AMEENALLAAH ASSLAAMU ALAYKA YAA HUJJATALLAAH ASSALAAMU ALAYKA YAA NOORALLAAH ASSALAAMU ALAYKA YAA NOORALLAAH ASSALAAMU ALAYKA YAA SIRAATALLAAH ASSLAAMU ALAYKA YAA BAYAANA HUKMILLAAH ASSALAAMU ALAYKA YAA NAASIRA DEENILLAAH ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAS SAYYIDUZ ZAKIYY ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAL BARRUL WAFIYY ASSALAMU ALAYKA AYYUHAL QAAA-IMUL AMEEN ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAL AALIMU BIT TAA-WEEL ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAL HAADIL MAHDIYY ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAT TAAHIRUZ ZAKKIYY ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAT TAQIYYUNNAQIYY ASSALAAMU ALAYKA AYYUHAL HAQQUL HAQEEQ ASSALAAMU ALAYKA AYYUHASH SHAHEEDUS SIDDEEQ ASSALAMU ALAYKA YAA ABAA MUHAMMADIL HASANABNA ALIYY WA RAHMATULLAAHI WA BARAKAATUH
ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADINW WA AALI MUHAMMAD

 

 
monday ziarat-E-imam hussain(as) File Size: 2.66 MB   Play Audio   Download
monday ziarat-E-imam hussain(as) File Size: 0.40 MB   Play Audio   Download

ی ی ()

ی ی ی ی ی ی ی ی

  ی ی() 

ی ی ۔ ی

ی ی ی ی  ی Ҙ ی  یی ͘

ی Ǫ ی ی ǘ یی

 ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ʘ  ی

ی ی ی ی ی ی ی یی Ǫی

ʘ ی  ǘی Ȫی ی ی  

ی ی ی ی

  یی  ی یی  ی ۔ی  ǟ یǟ 

Ǫ ی ی ی ی 

   ǐ ی ی ی یی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی  

 ی (()) ی (ی ()) ی  

ی یǡ یی یی ی ǡ ی

ی  Ȫی ̪ Ǎی ی یی ی  ی  ی

یی ی ی ی یی ۔

  ی ̪ یی  ی ی ی۔   ǘ ۔

ALLAAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADINW WA AALI MUHAMMAD

BISMILLAHIR-RAHMAANIR-RAHEEM

ASSALAAMU ALYKA YABNA RASOOLILLAAH ASSALAMU ALAYKA YABNA AMEERIL MOO-MINEEN ASSALAAMU ALAYKA YABNA AMEERIL MOO-MINEEN ASSALAAMU ALAYKA YABNA SAYYIDATI NISAAA-IL AALAMEEN ASH-HADU ANNAKA QAD AQAMTAS SALAATA WA AATAYTAZ ZAKAATA WA AMARTA BIL MAAROOFI WA NAHAYTA ANIL MUNKARI WA ABADTALLAAHA MUKHLISAN WA JAAHADTA FILLAAHI HAQQA JIHAADIHEE HATTAA ATAA KAL YAQEEN FA-ALAYKAS SALAAMU MINNEE MAA BAQEETU WA BAQIYAL LAYLU WAN NAHAAR WA ALAA AALI BAYTIKAT TAYYIBEENAT TAAHIREEN ANAA YAA MAWLAAYA MAWLAN LAKA WA LI-AALI BAYTIKA SILMUN LIMAN SAALAMAKUM WA HARBUN LIMAN HAARABAKUM MOO-MINUN BI-SIRRIKUM WA JAHRIKUM WA ZAAHIRIKUM WA BAATINIKUM LA-ANALLAAHU AA-DAA-AKUM MINAL AWWALEENA WAL AAKHIREEN WA ANAA ABRA-U ILALLAHI TA-AALAA MINHUM YAA MAWLAAYA YAA ABAA MUHAMMAD YAA MAWLAAAYA YAA ABAA ABDILLAAH HAADAA YAWMUL ITHNAYN WA HUWA YAWMUKUMAA WA BISMIKUMAA WA ANAA FEEHI ZAYFUKUMAA FA-AZEEFAANEE WA AHSINAAZIYAAFATEE FA-NIA-MA MANIS-TUZEEFA BIHEE ANTUMAA WA ANAA FEEHI MIN JIWAARIKUMAA FA AJEERAANEE FA INNA KUMAA MAAMOORAANI BIZZIYAAFATI WAL IJAARATI FA-SALLALLAAHU ALAYKUMAA WA AALIKUMAT TYYIBEEN

ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADINW WA AALI MUHAMMAD